Title Download
MOE MBBS/BDS Merit Result (KU) Click here
Title Download
MOE Online दरखास्त पेस गर्दा ध्यान दिनु पर्ने मुख्य मुख्य पक्ष Click here
Title Download
विपन्नताको सिफारिस ढाँचा Click here
Title Download
आदिवासी जनजाति सूची Click here
Title Download
दलित जाति सूची Click here

Source scholarshipmoe.gov.np