News

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) BSc Nursing/BSc Midwifery, BASLP, BPerfusion Technology र BPH शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना click here…

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना click here

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2024) MBBS र BDS शैक्षिक कार्यक्रमको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना Click here for Results  

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा विद्यार्थी भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम आह्‌वानसम्बन्धी सूचना click here

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको BSc. Nursing शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको BSc. Nursing शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । click here

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना ।

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह एकीकृत प्रवेश परीक्षाको MBBS शैक्षिक कार्यक्रमको समूहगत योग्यताक्रम प्रकाशनसम्बन्धी सूचना । Click here

View details

MEC BL Results 2023

Title File size Download MBBS Results 2023 PDF 600 KB Click here BDS Results 2023 PDF 330 KB Click here B.sc Nursing, BPH, P.Tech PDF…

View details

चिकित्सा शिक्षा स्नातक तह (MECEE-BL 2022) का शैक्षिक कार्यक्रमहरूको एकीकृत प्रवेश परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

Title File Size Download १) एकमुष्ठ योग्यता क्रम PDF click here २) आरक्षण समुहगत योग्यताक्रम PDF click here ३) पुनर्योग फाराम PDF click here source…

View details