News

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालय त्रिविवि अन्तर्गतका मेडिकल कलेज र विदेशबाट प्राप्त हुने छात्रवृत्ति मनोनयनका लागि योग्यताक्रम कायम गर्ने प्रयोजनका लागि दरखास्त दिने बारेको अत्यन्त जरुरी…

View details

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त काठमाण्डौ विश्वविद्यालय MBBS, BDS, BSc Nursing विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि संस्थागत तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्मन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त काठमाण्डौ विश्वविद्यालय MBBS, BDS, BSc Nursing विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा मनोनयनका लागि संस्थागत तथा विषयगत प्राथमिकताक्रम खुलाई आवेदन पेश गर्ने सम्मन्धी अत्यन्त…

View details

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त काठमाण्डौ विश्वविद्यालय छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार, शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त काठमाण्डौ विश्वविद्यालय र अन्तरगतका कलेजहरुमा प्रदान गरिने स्नातक तह MBBS, BDS, BSc Nursing  विषयहरुमा छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि छात्रबृत्ति सम्बन्धी नियमावली…

View details