News

MOE काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेज तर्फको MBBS,BDS र Bsc Nursing छात्रबृत्तिका लागि पूर्व मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

काठमाण्डौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साईन्सेज तर्फको MBBS,BDS र Bsc Nursing छात्रबृत्तिका लागि पूर्व मनोनयन गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना   शै स २०७३को लागि का…

View details

काठमाण्डौं विश्वविद्याल स्कूल अफ मेडिसिन साईन्सेज तर्फको MBBS लगायतका बिषयमा अध्ययनका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्वन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षा शाखाको च नं २५५ मिति २०७३।०८।१६ को प्राप्त पत्रानुसार काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सो अन्तर्गतका देहायका शिक्षण संस्थाहरुमा देहायका संख्यामा छात्रबृत्ति सिट…

View details

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान तर्फको MBBS लगायतका बिषयमा नेपाल सरकारको छात्रबृत्तिमा अध्ययनका लागि आवेदनको सूचना ।

शिक्षा मन्त्रालय प्राविधिक शिक्षा शाखाको च नं २५५ मिति २०७३।०८।१६ को प्राप्त पत्रानुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका देहायका शिक्षण संस्थाहरुमा देहायका संख्यामा छात्रबृत्ति सिट प्राप्त हुन…

View details

शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको अन्तिम MOE Merit List प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरुबाट र विदेशबाट प्राप्तहुन आउने स्नातक तहका MBBS,BDS, BAMS, B.Sc. Nursing, BNS, B. Pharmacy, BPH, B.Sc. MLT…

View details

शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालयको KUSMS तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको काठमाण्डौं विश्वविद्यालय र सो…

View details

शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना

शिक्षा मन्त्रालयको IOM तर्फ Online Application भर्ने विद्यार्थीहरुको MOE Merit प्रकाशन गरिएको बारे अत्यन्त जरुरी सूचना   नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयलाई स्वदेशको त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतका…

View details