1.Make Payment via Esewa Wallet

Please follow the following video to make payment for the subscription using Esewa

2.Make Payment via Khalti Wallet

Please follow the following video to make payment for the subscription using Khalti. www.khalti.com

3. Make Payment via IME Pay Wallet

Please follow the following video to make payment for the subscription using IME Pay (https://www.imepay.com.np/)

4.Make Payment via Bank Deposit

तपाईं बैंक बाट Fee Payment  गर्नु हुन्छ भने बैंक मा गएर Deposit गरेको Bank Voucher मा Deposit By मा Student Name, Mobile no.  प्रस्ट देखिने गरी लेखिएको Bank Voucher  को Scan copy हाम्रो ईमेल  [email protected] मा Student  Name,Contact no, email id , +2 college name लेखेर Email गर्नु  पर्ने छ बैंक Account मा Online transfer गरेको मान्ने हुने छैन /

(Note कृपया online bank transfer  नगर्नु होला बैंक बाट प्राप्त Deposit Voucher मात्र मान्ने हुनेछ )